Sr. No. Name Designation Mobile
1 Sh. Surinder Singh (PCS) Commissioner 82838-08371
2 Sh. Amit Mahajan Joint Commissioner 98886-66305
3 Sh. Suresh Kumar A.M.E 98889-01893
4 Sh. Harmeet Singh A.M.E 94172-87504
5 Sh. Rahul Sharma Superintendent (J.) 94175-45789
6 Sh. Inderjeet Singh Superintendent 96462-00246
7 Sh. Daljit Singh Superintendent 96460-24871
8 Sh. Rajan Kumar Accountant 98554-30710
9 Sh. Natthu Ram Fire Station Officer 94643-76761
10 Sh. Vikram Singh Chief Sanitary Inspector 80543-83266
11 Sh. Janu kalhotra Chief Sanitary Inspector 96467-94696
12 Sh. Deepak Kumar Chief Sanitary Inspector 90413-37777
13 Sh. Malkit Singh Sanitary Inspector 96460-23682
14 Sh. Vikas Sanitary Inspector 75084-70871
15 Sh. Tajinder Sharma Sanitary Inspector 84270-57799
16 Sh. Ajay Bains Sanitary Inspector 94176-80649
17 Smt. Neelam Sharma Inspector Property Tax 94173-23274
18 Sh. Surinder Mahajan Inspector Advertisement/ Rent 94174-51672
19 Sh. Ashok Mehta Inspector, Licence/N.R.Y 97800-24517
20 Sh. Sukhdev Singh Building Inspector 95018-53866
21 Sh. Pal Parneet Singh Building Inspector 70875-47807
22 Sh. Sameer Bali Draft Man 94784-30334
23 Sh. Pankaj Kumar Hans Junior Engineer 96461-63685
24 Sh. Paramjot Singh Junior Engineer 80545-29879
25 Amandeep Kaur Junior Engineer 87279-95008
26 Sh.Hardeep Kumar Junior Engineer 89689-10849
27 Smt. Pushpa Sr. Assistant Birth and Death Branch 94637-14252